Αυτό το διαδικτυακό σύνολο μαθημάτων αποτελεί το αποκορύφωμα των προσπαθειών του έργου ID GAMES. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές, φροντιστές και άτομα της τοπικής κοινωνίας που ενδιαφέρονται για την ένταξη και την ενδυνάμωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το μάθημα θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της κατανόησης των αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία, της εκμάθησης του τρόπου εφαρμογής της καινοτόμου μεθοδολογίας των συμμετοχικών εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών καθώς και του τρόπου χρήσης των 6 σοβαρών παιχνιδιών του ID GAMES για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία.

 

Το μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες και είναι διαθέσιμο στα πεδία των:

 - Μάθηση για το έργο ID GAMES, τη συνεργασία και τους εκπαιδευτές

 - Ορισμός της νοητικής αναπηρίας, των επιπέδων σοβαρότητας, των αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία και των μεθόδων υποστήριξής τους

 - Διερεύνηση του τρόπου χρήσης των σοβαρών παιχνιδιών για την ένταξη και την ενδυνάμωση των ατόμων με νοητική αναπηρία

 - Εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής των καινοτόμων συμμετοχικών εργαστηρίων συν-δημιουργίας του ID GAMES

 

Οι ενότητες αποτελούνται από κεφάλαια και υποκεφάλαια που μπορείτε να ανοίξετε σταδιακά και να παρακολουθήσετε καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Για να το κάνετε αυτό κάντε κλικ στον τίτλο κάθε κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου για να το ανοίξετε. Το υλικό περιλαμβάνει βίντεο με παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, έγγραφα κειμένου και pdf, πρόσθετες πηγές καθώς και κουίζ για την αξιολόγηση των μαθησιακών σας αποτελεσμάτων. Μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια των ενοτήτων οποιαδήποτε στιγμή όταν είστε συνδεδεμένοι. Στο τέλος του μαθήματος υπάρχει επίσης ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ηλεκτρονικού μαθήματος ως εμπειρία για εσάς. Η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού μαθήματος. Αφού ολοκληρώσετε το ηλεκτρονικό μάθημα και απαντήσετε στα κουίζ στο τέλος κάθε ενότητας θα λάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής.


Ενότητα 1

Μέσω αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα:

-γνωρίσουν καλύτερα το έργο ID GAMES

-μάθουν περισσότερα για τους εταίρους του έργου

-λάβουν πληροφορίες για τους εκπαιδευτές και την ομάδα υλοποίησης του έργου

-ενημερωθούν μέσω ενός οδηγού για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών μαθημάτων


Ενότητα 2

Μέσω αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα:

-εξοικειωθούν με τον όρο της νοητικής αναπηρίας και την κατηγοριοποίηση με βάση το επίπεδο δυσκολίας

-μπορέσουν να κατανοήσουν τις κύριες ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία καθώς και τις υφιστάμενες μεθόδους υποστήριξης τους

-λάβουν γνώση των διαφορετικών στάσεων των ατόμων χωρίς αναπηρία προς τα άτομα με νοητική αναπηρία

-συνειδητοποιήσουν την φύση των κοινωνικών αλλαγών για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία

-προβληματιστούν σχετικά με τις μεθόδους ένταξης στην χώρα τους


Ενότητα 3

Μέσω αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα:

-είναι σε θέση να κατανοήσουν τι είναι ένα Σοβαρό Παιχνίδι

-αντιληφθούν πως τα παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα με νοητική αναπηρία

-μάθουν να προσαρμόζουν παιχνίδια σε συγκεκριμένες ανάγκες

-γνωρίσουν εις βάθος τα έξι (6) Σοβαρά Παιχνίδια του έργου ID GAMES

-λάβουν ανατροφοδότηση από τους επαγγελματίες του έργου αναφορικά με τα παιχνίδια

-βιώσουν την επίδραση των παιχνιδιών στα άτομα με νοητική αναπηρία


Ενότητα 4

Μέσω αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα:

-είναι σε θέση να κατανοήσουν τον σκοπό και τους στόχους των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών

-εξοικειωθούν βήμα προς βήμα με την διαδικασία υλοποίησης των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών

-αντιληφθούν τυχόν προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία

-λάβουν ανατροφοδότηση από τους επαγγελματίες του έργου

-βιώσουν την επίδραση των εργαστηρίων στην αλλαγή της στάσης των συμμετεχόντων